SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI

DÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

  1. Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 1 (bir) adet İş Makinası Kepçe, 1 (bir) adet Otobüs ve 1 (bir) adet Minibüs 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma suretiyle satılacaktır.
  2. Özellikler:

PLAKASI TİPİ          MARKASI            CİNSİ         MODELİ       İHALE TARİHİ VE SAATİ 

      2019-001         KEPÇE         HİDROMEK (Kazıcı Yükleyici) 2006   13.06.2019 14:00

    03 AP 290           50NM24.7       OTOYOL Otobüs               1992 13.06.2019 15:00

     03 EP 249   TNIS TRANSİT   FORD TRANSİT Minibüs            2001             13.06.2019    15:30

  1. Araçların satış ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte belediyemiz hizmet binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
  2.  

– 2019-001 plakalı Hidromek Marka Kazıcı Yükleyici Kepçenin muammen bedeli 80.000, 00.TL (seksenbinlira) Geçici Teminatı 2400,00.TL (ikibindörtyüzlira).

–  03 AP 290 plakalı Otoyol Marka Otobüsün muammen bedeli 5.000, 00 TL (beşbinlira), Geçici Teminatı 150, 00 TL (yüzellilira)

– 03 EP 249 Plakalı Ford Transit Marka Minibüsün muammen bedeli 10.000, 00 TL-(onbinlira) Geçici Teminatı 300,00 TL (üçyüzlira)

olup,  ihaleye katılmak isteyenler geçici teminat bedelini ihale saatinden önce belediyemiz Tahsilat servisine yatıracaklardır.

  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri ihalede hazır etmeleri gerekmektedir

     a) Kanuni İkametgah Belgesi 

b) Noter Tasdikli İmza Sirküleri

c) Nüfus Cüzdanı veya Fotokopisi

d) Geçici Teminat Alındı Belgesi.

e) Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğini belirten (Ticaret Sicil Gazetesi) belge veya yetki belgesi.

f) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca     imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin     vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter onaylı imza sirküleri. 

f) Belediyemize Borcu Yoktur Belgesi.      

  1. İhaleye ilişkin genel şartname mesai saatleri içinde belediyemiz yazı işleri Müdürlüğü servisinde ücretsiz görülebilir.
  2. Bedeli ihale tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde ödenecektir.
  3. Belediyemiz (İhale Komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

                                                                                                       28.05.2019

                                                                                                  Muammer IŞIKLI Belediye Başkanı